Květnové odborné konference AGELLAB přilákaly více než 200 odborníků - AGELLAB

Novinky

Květnové odborné konference AGELLAB přilákaly více než 200 odborníků

Síť laboratoří AGELLAB, přední český poskytovatel služeb laboratorní medicíny, připravila v květnu tohoto roku pro odbornou zdravotnickou veřejnost dvě zajímavé konference, které se setkaly s velkým zájmem lékařů, sester a dalších zdravotnických specialistů. 16. května 2024 uspořádala síť laboratoří AGELLAB pod záštitou LF OSU a VŠB TU po sérii úspěšných seminářů na téma Od pasu dolů tentokrát seminář Od pasu nahoru. Akce se konala v Ostravě, v areálu VŠB-TU Ostrava a jejími tématy byl mozek, respirační trakt a srdce. V úterý 28. května 2024 na tento seminář navázal první ročník odborné Konference laboratoří AGELLAB. Jednodenní odpolední seminář se konal v areálu Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Obou setkání se zúčastnilo více než 200 posluchačů, na které čekal bohatý odborný program doplněný o zajímavou diskuzní sekci.

Odborný seminář Od pasu nahoru I Ostrava

Ostravský seminář Od pasu nahoru I otevřel svým vystoupením vzácný host - MUDr. František Koukolík, DrSc. z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze na téma "stres", který má vliv na všechny z nás. Významně ale ovlivňuje také vývoj dítěte a jeho funkčních struktur mozku v prenatálním období. A když už jsme u dětí, tak jen připomínka pana doktora, jak důležité je pro dítě nežít pouze v nadbytku a přepychu. Že pozná, co je krátkodobý hlad, chlad nebo žízeň je jednoznačně prospěšné. Stejně tak bychom neměli brát dětem možnost po něčem "krásně" toužit, neměli bychom plnit všechna přání dětí hned, nebo ještě s předstihem.

Z oblasti mozku se program semináře přesunul k problematice respiračních infekcí. V podání Doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS jsme si připomněli hrozbu diftérie, stejně jako stále aktuální pertuse. Děkujeme Doc. Maďarovi za stálou podporu našich odborných setkání. Příští by se na pozvání Doc. Maďara mohlo konat na půdě LF OSU. A třeba i s prohlídkou simulačních sálů. Těšíme se.

Naše pozvání přijala také Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. z FN v Motole s přednáškou " Tonzilitida, fasciitida, sepse: liší se české kmeny Streptococcus pyogenes dle lokalizace? Molekulárně biologické metody jsou příslibem budoucích výsledků. Informace by nám mohly pomoci zachraňovat lidské životy a jeho kvalitu. Čerstvě atestovaná MUDr. Anna Mikošková z dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice se zabývala streptokoky obecně a perfektně tak doplnila Dr. Krůtovou.

V druhé polovině semináře jsme se pak dostali tak trochu na půdu sci-fi, kdy nám MUDr. Jan Barčák představil prestižní Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí s tématem Kardiologie v 21. století. Zcela oprávněně je Nemocnicí roku 2023.

Seminář uzavřela Mgr. Zuzana Birkáš z Laboratoře farmakologie a toxikologie z pořádající organizace s přehlednou prezentací o terapeutickém monitorování antihypertenziv a statinů. Víte, že monitorují téměř 140 léků?

Konference laboratoří AGELLAB Praha

Druhou zajímavou květnovou odbornou akcí, byla Konference laboratoří AGELLAB v Praze. Záštitu nad Konferencí přebral doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Odborný program byl rozčleněn do tří tematických okruhů: streptokokové infekce, metabolické poruchy a pertuse a diftérie. V rámci prvního bloku vystoupil se svou prezentací MUDr. Marek Štefan, MBA, hlavní konziliární lékař Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN MOTOL a také prim. MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D. z oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava. Na programu byly zajímavé kazuistiky z oblasti streptokokových infekcí u dospělých i dětí.

Druhou přednáškovou sekci zahájilo vystoupení RNDr. Kateřiny Andelové, garantky provozu klinických laboratoří společnosti Laboratoře AGEL. Tématem její přednášky byly laboratorní markery asociované s metabolickým syndromem a inzulínovou rezistencí. Na toto zajímavé laboratorní téma navázal prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie, IKEM, který se věnoval oblasti léčby onemocnění diabetes mellitus 2. typu. Téma zakončil MUDr. Evžen Machytka, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie, jednotky pro metabolickou endoskopii, IKEM přednáškou s názvem Bariatrická endoskopie.

Třetím, nyní velmi aktuálním tématem, byly pertuse a diftérie. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS seznámil návštěvníky s epidemiologií těchto onemocnění. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny, 2. LF UK a FN MOTOL navázal definicí klinického obrazu a terapie pertusí a diftérií. Proces laboratorní diagnostiky těchto nemocí poté osvětlila Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA, vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie v Ostravě, Laboratoře AGEL.

Všechny tři přednáškové bloky byly doplněny širokou diskuzní sekcí, při které měli posluchači možnost klást otázky všem přednášejícím odborníkům a ptát se na témata, která se v jejich praxi objevují. Mnoho posluchačů této jedinečné příležitosti využilo a získalo tak řadu odborných rad a doporučení.

Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří se rozhodli obou našich květnových odborných akcí zúčastnit. Konferenci laboratoří AGELLAB navštívilo více než 100 lékařů, sester a dalších odborníků. Seminář Od pasu nahoru I přivítal téměř 120 účastníků z řad lékařů, sester, pracovníků hygienických stanic a laboratorních odborníků. Věříme, že si všichni posluchači do své denní lékařské i laboratorní praxe odnesli celou řadu podnětných informací, které jim pomohou zlepšit a zefektivnit péči o pacienty. Budeme se těšit na setkání znovu za rok.