Laboratoře klinické biochemie

Laboratoře Klinické biochemie

Laboratoře se zabývají komplexní biochemickou laboratorní diagnostikou.

Svým klientům poskytujeme:

 • Základní rutinní biochemická vyšetření
 • Specializovaná biochemická vyšetření
 • Stanovení stopových prvků
 • Stanovení lékových hladin a protilátek u biologické léčby
 • Vybraná biochemická vyšetření pro veterinární účely
 • Moderní přístrojové vybavení
 • Automatizovanou přípravu a diagnostiku vzorků
 • Flexibilní zavádění nových metod
 • Dostupnost odběrových míst v rámci celé republiky
 • Svoz vzorků v rámci celé ČR vlastní svozovou službou
 • Zajišťujeme žádanky, odběrový materiál
 • Odvoz a likvidaci infekčního odpadu
 • Distribuci výsledků jak v elektronické tak i v tištěné podobě
 • Informační Call centrum
 • Konzultační služby

Výhody elektronické žádanky:

 • Zrychluje a zjednodušuje lékaři objednávku laboratorních vyšetření
 • Přehledná evidence laboratorních požadavků
 • Lékař může využívat předem připravené palety vyšetření
 • Archivace žádanek
 • Zamezuje řadě chyb, které přepisem papírové žádanky v laboratoři mohou nastat
 • V laboratoři urychlí proces zpracování vzorku

Úsek instrumentálních metod

V laboratoři stanovujeme tumorové markery: TPA, TPS, TK, SCCA, HE4, NSE, UBC - Urine Bladder Cancer Antigen, chromogranin.

Z hormonů: aldosteron, renin, melatonin, kalcitonin, metanefriny, normetanefriny, gastrin, v moči – kortizol, aldosteron, ADH – vazopresin.

Na atomovém spektrometru stanovujeme stopové prvky: Zn, Cu, Se, Mn, Cr, Al, Ni jak ze séra, tak i z moče. Z toxických prvků je to Pb, Cd, Hg..

Stanovujeme také hladinu infliximabu a humiry a hladinu protilátek proti infliximabu a humiře při biologické léčbě pacientů a hladinu protilátek a-GAD.

Pracovní lékařství

Pro potřeby zaměstnavatelů zajišťujeme v souladu se zákonem 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách vyšetření řady biologických expozičních testů (BET). Zejména se jedná o metabolity následujících toxických látek:

 • benzen-fenylmerkapturová kyselina,
 • trichlorethylen-trichlorethanol a trichloroctová kyselina,
 • fural-pyroslizová kyselina,
 • polycyklické aromatické uhlovodíky PAU-hydroxypyreny,
 • toluen-kyselina hippurová,
 • xyleny-methylhippurové kyseliny,
 • styren-mandlová kyselina,
 • olovo- δ-aminolevulová kyselina.
 • Úsek nukleární medicíny a atomové spektrometrie (RAS)

Klinická farmakologie

Stanovení lékových hladin je důležitou součástí racionálně vedené farmakoterapie řady chronických (epilepsie, autoimunitní onemocnění, srdeční arytmie apod.) i akutních onemocnění (monitorování hladin antibiotik v akutních infekčních stavech) a pomáhá zvyšovat efektivitu terapie a snižovat riziko výskytu závažných nežádoucích účinků léčiv. Hlavními indikacemi těchto vyšetření jsou: úvod do kontinuální terapie léčivy níže uvedených skupin mimo ATB, neadekvátní reakce organismu na terapii, podezření na intoxikaci, podezření na non-compliance, periodická kontrola, podezření na mezilékové interakce.

Antiepileptika: vyšetřujeme hladiny prakticky všech v ČR registrovaných antiepileptik Fenobarbital, Fenytoin, Primidon, Etosukcimid, Karbamazepin, 10,11-Epoxykarbamazepin, 10-Hydroxykarbamazepin (S-Likarbazepin), Oxkarbazepin, Kyselina valproová, Lamotrigin, Felbamát, Gabapentin, Lacosamid, Levetiracetam, Pregabalin, Rufinamid, Sultiam, Topiramát, Vigabatrin, Zonisamid

Antiarytmika, kardiotonika: Amiodaron, Desamiodaron, Digoxin, Antiastmatika Teofylin, Kofein

Antibiotika: Amikacin, Gentamicin, Vankomycin, Tobramycin

Antidepresiva: Agometalin, Amitriptylin, Nortryptylin, Citalopram, Dosulepin, Doxepin, Escitalopram, Fluoxetin, norfluoxetin, Imipramin, Klomipramin, Maprotilin, Mirtazapin, Paroxetin, Sertralin, Tianeptin, Trazodon, Venlafaxin

Antihypertensiva: Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Enalapril, Metoprolol, Bisoprolol, Betaxolol, Carvedilol, Amlodipin, Felodipin, Verapamil, Nitrendipin, Nifedipin, Lerkanidipin, Telmisartan, Losartan, Valsartan, Irbesartan, Furosemid, Hydrochlorothiazid, Chlortalidon, Indapamid, Amilorid, Spironolakton, Moxonidin, Rilmenidin, Clonidin, Urapidil, Doxazosin, BenzodiazepinyAlprazolam, Diazepam, Clonazepam, Bromazepam, Oxazepam, Nitrazepam, Tetrazepam, Midazolam, Clobazam, Temazepam, Medazepam, Chlordiazepoxid

Hypnotika: Zolpidem, Zopiclon

Imunosupresiva, cytostatika: Cyklosporin A, Infliximab + protilátky, Humira + protilátky, Methotrexát, Sulfasalazin, Sulfapyridin, 5-Aminosalicylová kyselina

Neuroleptika: Amisulpirid, Aripiprazol, Asenapin, Haloperidol, Chlorpromazin, Chlorprotixen, Klozapin, Melperon, Olanzapin, Paliperidon, Quetiapin, Risperidon, Sulpirid, Tiaprid, Ziprasidon, Zotepin

Klinická toxikologie

V oboru klinická toxikologie poskytujeme komplexní služby analýzy xenobiotik v biologickém materiálu.

Z těkavých toxikologicky významných látek vyšetřujeme:

 • Ethanol
 • Methanol
 • Toluen + metabolit kyselina hippurová
 • Imunochemický toxikologický screening: orientační vyšetření přítomnosti omamných a psychotropních látek v biologickém materiálu. Vyšetřujeme následující parametry:
 • Amfetaminy (pervitin, amfetamin, extáze aj.),
 • Opioidy (kodein, morfin, 6-monoacetylmorfin, aj.),
 • Substituční opioidy (methadon, buprenorfin),
 • Tramadol,
 • Benzodiazepiny,
 • Barbituráty,
 • Tricyklická antidepresiva,
 • LSD a jeho metabolity
 • Kokain a jeho metabolity

Konfirmace screeningového nálezu

Imunochemické metody pro analýzu přítomnosti návykových látek v biologickém materiálu mají výhradně postavení nespecifických a orientačních kvalitativních metod. Pozitivní nález imunochemického toxikologického vyšetření lze hodnotit vždy jen jako suspektní a pro definitivní potvrzení přítomnosti konkrétní návykové látky se vyžaduje potvrzení s použitím přísně specifické chromatografické metody. Tento postup je v souladu s doporučeními mezinárodních i národních odborných společností. V současnosti jsou upraveny požadavky na postup toxikologických vyšetření pro analýzu návykových látek mimo jiné Metodickým pokynem ve Věstníku MZ ČR, částka 9, s. 2.

V případě podezření na zneužití látek z uvedených skupin OPL se provádí v první fázi vyšetření orientačním imunochemickým screeningem, které s vysokou mírou pravděpodobnosti odhalí přítomnost některé z látek uvedených skupin. Na toto orientační vyšetření by měla vždy navazovat přesná identifikace zneužité/užité noxy přísně specifickou (obvykle chromatografickou) metodou – tedy konfirmace orientačního nálezu.

Smyslem této konfirmace je vyloučit případný falešně pozitivní nález orientačního screeningového vyšetření, který může být způsoben například přítomností vysoké koncentrace některého běžně užívaného léčiva v biologickém materiálu a dále přesně identifikovat látky, které byly zneužity.

Systematický průkaz xenobiotik v biologickém materiálu

V případech podezření na intoxikaci jinými látkami, než z výše uvedených skupin omamných a psychotropních látek, provádíme systematický průkaz extraktivních nox v biologickém materiálu. V praxi se jedná o případy otrav (náhodných, suicidiálních, iatrogenních, pracovních atd.). Užitou noxou pak mohou být různá léčiva, některé přírodní látky (např. tropanové alkaloidy), pesticidy apod. V řadě případů intoxikací léky pak lze vyšetření výhodně doplnit o stanovení hladiny tohoto léčiva v krvi.

Paracetamol: Paracetamol je toxikologicky velmi významným léčivem a intoxikace vysokými dávkami nebo v kombinaci s alkoholem vykazuje významné riziko hepatotoxicity.

Doplňující vyšetření abúzu alkoholu

CDT: Za všeobecně uznávaný marker chronického abúzu ethanolu je dnes považován karbohydrát-deficientní transferrin (CDT), ideálně v kombinaci se stanovením katalytické aktivity γ-glutamyltransferázy (GGT) a středního objemu erytrocytů (MCV).

Ethylglukuronid: minoritní metabolit ethanolu, parametr vhodný pro kontrolu abstinence.

Kotinin: metabolit nikotinu, kontrola abstinence kouření tabáku.

Speciální požadavky

Mezi speciálními požadavky na toxikologická vyšetření upozorňujeme především na možnost stanovení toxikologicky významných těžkých kovů metodami atomové spektrometrie (oddělení RAS), které může být eventuálně doplněno vhodnými biochemickými parametry (např. močové porfyriny v případě otrav olovem). I v jiných, méně běžných případech vám rádi vyjdeme vstříc a potřebná vyšetření se pokusíme zajistit v některé ze spolupracujících laboratoří a poskytneme vám veškeré dostupné odborné informace.

Klinická biochemie

AGELLAB provádí vybraná klinicko-biochemická vyšetření, která jsou metodicky pro separační metody. Jedná se zejména o následující vyšetření:

 • Katecholaminy a jejich metabolity metamenfriny, kyselina vanilmandlová, homovanilová, 5-hydroxyindoloctová
 • Serotonin
 • Porfyriny
 • Vitamíny (A, B6, C, E, koenzym Q10)
 • Oxaláty
 • Δ-aminolevulová kyselina, porfobilinogen