Laboratoře klinické biochemie

Laboratoře Klinické biochemie

Laboratoře se zabývají komplexní biochemickou laboratorní diagnostikou.

Svým klientům poskytujeme:

 • Základní rutinní biochemická vyšetření
 • Specializovaná biochemická vyšetření
 • Stanovení stopových prvků
 • Stanovení lékových hladin a protilátek u biologické léčby
 • Vybraná biochemická vyšetření pro veterinární účely
 • Moderní přístrojové vybavení
 • Automatizovanou přípravu a diagnostiku vzorků
 • Flexibilní zavádění nových metod
 • Dostupnost odběrových míst v rámci celé republiky
 • Svoz vzorků v rámci celé ČR vlastní svozovou službou
 • Zajišťujeme žádanky, odběrový materiál
 • Odvoz a likvidaci infekčního odpadu
 • Distribuci výsledků jak v elektronické tak i v tištěné podobě
 • Informační Call centrum
 • Konzultační služby

Výhody elektronické žádanky:

 • Zrychluje a zjednodušuje lékaři objednávku laboratorních vyšetření
 • Přehledná evidence laboratorních požadavků
 • Lékař může využívat předem připravené palety vyšetření
 • Archivace žádanek
 • Zamezuje řadě chyb, které přepisem papírové žádanky v laboratoři mohou nastat
 • V laboratoři urychlí proces zpracování vzorku

Úsek instrumentálních metod

Na úseku instrumentálních metod provádíme komplexní laboratorní diagnostiku v oboru klinické farmakologie, klinické toxikologie, pracovního lékařství a vybraná biochemická vyšetření.

Klinická farmakologie

Stanovení lékových hladin je důležitou součástí racionálně vedené farmakoterapie řady chronických (epilepsie, autoimunitní onemocnění, srdeční arytmie apod.) i akutních onemocnění (monitorování hladin antibiotik v akutních infekčních stavech) a pomáhá zvyšovat efektivitu terapie a snižovat riziko výskytu závažných nežádoucích účinků léčiv. Hlavními indikacemi těchto vyšetření jsou: úvod do kontinuální terapie léčivy níže uvedených skupin mimo ATB, neadekvátní reakce organismu na terapii, podezření na intoxikaci, podezření na non-compliance, periodická kontrola, podezření na mezilékové interakce.

Antiepileptika: vyšetřujeme hladiny většiny antiepileptik registrovaných v ČR: Fenobarbital, Fenytoin, Primidon, Etosukcimid, Karbamazepin, 10,11-Epoxykarbamazepin,
10-Hydroxykarbamazepin (S-Likarbazepin), Oxkarbazepin, Kyselina valproová, Lamotrigin, Felbamát, Gabapentin, Lacosamid, Levetiracetam, Pregabalin, Rufinamid, , Topiramát, Vigabatrin, Zonisamid.

Antiarytmika, kardiotonika: Amiodaron, Digoxin.

Antiastmatika: Teofylin.

Antibiotika: Amikacin, Gentamicin, Vankomycin, Meropenem, Imipenem, Amoxicilin, Ampicilin, Cefotaxim, Ciprofloxacin, Piperacilin.

V úzké spolupráci s antibiotickými středisky provádíme terapeutické monitorování vybraných antibiotik (Amikacin, Gentamicin, Vankomycin, Meropenem, Imipenem, Amoxicilin, Ampicilin, Cefotaxim, Ciprofloxacin, Piperacilin). Na základě farmakokinetického hodnocení navrhujeme úpravu dávkování vzhledem k individuálním metabolickým a eliminačním schopnostem organismu a aktuálnímu mikrobiologickému nálezu ATB citlivostí.

Antidepresiva: Agometalin, Amitriptylin, Nortryptylin, Citalopram, Dosulepin, Doxepin, Escitalopram, Fluoxetin, Imipramin, Klomipramin, Maprotilin, Mirtazapin, Paroxetin, Sertralin, Tianeptin, Trazodon, Venlafaxin.

Antihypertensiva: Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Enalapril, Metoprolol, Bisoprolol, Betaxolol, Carvedilol, Amlodipin, Felodipin, Verapamil, Nitrendipin, Nifedipin, Lerkanidipin, Telmisartan, Losartan, Valsartan, Irbesartan, Furosemid, Hydrochlorothiazid, Chlortalidon, Indapamid, Amilorid, Spironolakton, Moxonidin, Rilmenidin, Clonidin, Urapidil, Doxazosin.

Benzodiazepiny: Alprazolam, Diazepam, Clonazepam, Bromazepam, Oxazepam, Nitrazepam, Tetrazepam, Midazolam, Clobazam, Temazepam, Medazepam, Chlordiazepoxid.

Hypnotika: Zolpidem, Zopiclon.

Imunosupresiva: Cyklosporin A, Everolimus, Sirolimus, Takrolimus.

Biologická léčba: Infliximab + protilátky, Adalimumab + protilátky, Etanercept + protilátky, Vedolizumab + protilátky, Cetuximab + protilátky, Bevacizumab + protilátky, Trastuzumab + protilátky.

Neuroleptika: Amisulpirid, Aripiprazol, Asenapin, Haloperidol, Chlorpromazin, Chlorprotixen, Klozapin, Melperon, Olanzapin, Paliperidon, Quetiapin, Risperidon, Sulpirid, Tiaprid, Ziprasidon, Zotepin.

Klinická toxikologie

V oboru klinická toxikologie poskytujeme komplexní služby analýzy xenobiotik v biologickém materiálu.

Z těkavých toxikologicky významných látek vyšetřujeme:

 • Ethanol,
 • Methanol,
 • Toluen.

Imunochemický toxikologický screening: orientační vyšetření přítomnosti omamných a psychotropních látek v biologickém materiálu. Vyšetřujeme následující parametry:

 • Amfetaminy (pervitin, amfetamin, extáze aj.),
 • Opioidy (kodein, morfin, 6-monoacetylmorfin, aj.),
 • Substituční opioidy (methadon, buprenorfin),
 • Tramadol,
 • Benzodiazepiny,
 • Barbituráty,
 • Tricyklická antidepresiva,
 • LSD a jeho metabolity,
 • Kokain a jeho metabolity.

Konfirmace screeningového nálezu

Imunochemické metody pro analýzu přítomnosti návykových látek v biologickém materiálu mají výhradně postavení nespecifických a orientačních kvalitativních metod. Pozitivní nález imunochemického toxikologického vyšetření lze hodnotit vždy jen jako suspektní a pro definitivní potvrzení přítomnosti konkrétní návykové látky se vyžaduje potvrzení s použitím přísně specifické chromatografické metody. Tento postup je v souladu s doporučeními mezinárodních i národních odborných společností. V současnosti jsou upraveny požadavky na postup toxikologických vyšetření pro analýzu návykových látek mimo jiné Metodickým pokynem ve Věstníku MZ ČR, částka 9, s. 2.

V případě podezření na zneužití látek z uvedených skupin OPL se provádí v první fázi vyšetření orientačním imunochemickým screeningem, které s vysokou mírou pravděpodobnosti odhalí přítomnost některé z látek uvedených skupin. Na toto orientační vyšetření by měla vždy navazovat přesná identifikace zneužité/užité noxy přísně specifickou (obvykle chromatografickou) metodou – tedy konfirmace orientačního nálezu.

Smyslem této konfirmace je vyloučit případný falešně pozitivní nález orientačního screeningového vyšetření, který může být způsoben například přítomností vysoké koncentrace některého běžně užívaného léčiva v biologickém materiálu a dále přesně identifikovat látky, které byly zneužity.

Systematický průkaz xenobiotik v biologickém materiálu

V případech podezření na intoxikaci jinými látkami, než z výše uvedených skupin omamných a psychotropních látek, provádíme systematický průkaz extraktivních nox v biologickém materiálu. V praxi se jedná o případy otrav (náhodných, suicidiálních, iatrogenních, pracovních atd.). Užitou noxou pak mohou být různá léčiva, některé přírodní látky (např. tropanové alkaloidy), pesticidy apod. V řadě případů intoxikací léky pak lze vyšetření výhodně doplnit o stanovení hladiny tohoto léčiva v krvi.

Paracetamol: Paracetamol je toxikologicky velmi významným léčivem a intoxikace vysokými dávkami nebo v kombinaci s alkoholem vykazuje významné riziko hepatotoxicity.

Doplňující vyšetření abúzu alkoholu

 • CDT: za všeobecně uznávaný marker chronického abúzu ethanolu je dnes považován karbohydrát-deficientní transferrin (CDT), ideálně v kombinaci se stanovením katalytické aktivity γ-glutamyltransferázy (GGT) a středního objemu erytrocytů (MCV).
 • Ethylglukuronid: minoritní metabolit ethanolu, parametr vhodný pro kontrolu abstinence.

Kotinin: metabolit nikotinu, kontrola abstinence kouření tabáku.

Klinická biochemie

Na našem úseku provádíme vybraná klinicko-biochemická vyšetření:

 • Hormony: aldosteron, renin, melatonin, kalcitonin, gastrin, kortizol, aldosteron, ADH, katecholaminy a jejich metabolity, metamenfriny, kyselina vanilmandlová, homovanilová, 5-hydroxyindoloctová,
 • Serotonin,
 • Porfyriny,
 • Vitamíny (A, B6, C, E),
 • Oxaláty,
 • δ-aminolevulová kyselina, porfobilinogen.
 • aGAT,
 • Tumurové markery: TPA, TPS, TK, SCCA, HE4, NSE, Chromogranin,
 • Stopové prvky a těžké kovy: Zn, Cu, Se, Mn, Cr, Al, Ni, Pb, Cd, Hg.

Pracovní lékařství

Pro potřeby zaměstnavatelů zajišťujeme v souladu se zákonem 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách vyšetření řady biologických expozičních testů (BET). Zejména se jedná o metabolity následujících toxických látek:

 • Benzen: Fenylmerkapturová kyselina,
 • Trichlorethylen: Trichlorethanol a Trichloroctová kyselina,
 • Fural: Pyroslizová kyselina,
 • Polycyklické aromatické uhlovodíky: 1-hydroxypyren,
 • Toluen: Hippurová kyselina,
 • Xyleny: Methylhippurové kyseliny,
 • Styren: Mandlová kyselina,
 • Olovo: δ-aminolevulová kyselina.