Klinická farmakologie - AGELLAB

Laboratoř farmakologie a toxikologie

Klinická farmakologie

Stanovení lékových hladin je důležitou součástí racionálně vedené farmakoterapie řady chronických (epilepsie, autoimunitní onemocnění, srdeční arytmie apod.) i akutních onemocnění (monitorování hladin antibiotik v akutních infekčních stavech) a pomáhá zvyšovat efektivitu terapie a snižovat riziko výskytu závažných nežádoucích účinků léčiv. Hlavními indikacemi těchto vyšetření jsou: úvod do kontinuální terapie léčivy níže uvedených skupin mimo ATB, neadekvátní reakce organismu na terapii, podezření na intoxikaci, podezření na non-compliance, periodická kontrola, podezření na mezilékové interakce.

Antiepileptika: vyšetřujeme hladiny většiny antiepileptik registrovaných v ČR: Fenobarbital, Fenytoin, Primidon, Etosukcimid, Karbamazepin, 10,11-Epoxykarbamazepin,
10-Hydroxykarbamazepin (S-Likarbazepin), Oxkarbazepin, Kyselina valproová, Lamotrigin, Felbamát, Gabapentin, Lacosamid, Levetiracetam, Pregabalin, Rufinamid, , Topiramát, Vigabatrin, Zonisamid.

Antiarytmika, kardiotonika: Amiodaron, Digoxin.

Antiastmatika: Teofylin.

Antibiotika: Amikacin, Gentamicin, Vankomycin, Meropenem, Imipenem, Amoxicilin, Ampicilin, Cefotaxim, Ciprofloxacin, Piperacilin.

V úzké spolupráci s antibiotickými středisky provádíme terapeutické monitorování vybraných antibiotik (Amikacin, Gentamicin, Vankomycin, Meropenem, Imipenem, Amoxicilin, Ampicilin, Cefotaxim, Ciprofloxacin, Piperacilin). Na základě farmakokinetického hodnocení navrhujeme úpravu dávkování vzhledem k individuálním metabolickým a eliminačním schopnostem organismu a aktuálnímu mikrobiologickému nálezu ATB citlivostí.

Antidepresiva: Agometalin, Amitriptylin, Nortryptylin, Citalopram, Dosulepin, Doxepin, Escitalopram, Fluoxetin, Imipramin, Klomipramin, Maprotilin, Mirtazapin, Paroxetin, Sertralin, Tianeptin, Trazodon, Venlafaxin.

Antihypertensiva: Perindopril, Ramipril, Trandolapril, Enalapril, Metoprolol, Bisoprolol, Betaxolol, Carvedilol, Amlodipin, Felodipin, Verapamil, Nitrendipin, Nifedipin, Lerkanidipin, Telmisartan, Losartan, Valsartan, Irbesartan, Furosemid, Hydrochlorothiazid, Chlortalidon, Indapamid, Amilorid, Spironolakton, Moxonidin, Rilmenidin, Clonidin, Urapidil, Doxazosin.

Benzodiazepiny: Alprazolam, Diazepam, Clonazepam, Bromazepam, Oxazepam, Nitrazepam, Tetrazepam, Midazolam, Clobazam, Temazepam, Medazepam, Chlordiazepoxid.

Hypnotika: Zolpidem, Zopiclon.

Imunosupresiva: Cyklosporin A, Everolimus, Sirolimus, Takrolimus.

Biologická léčba: Infliximab + protilátky, Adalimumab + protilátky, Etanercept + protilátky, Vedolizumab + protilátky, Cetuximab + protilátky, Bevacizumab + protilátky, Trastuzumab + protilátky.

Neuroleptika: Amisulpirid, Aripiprazol, Asenapin, Haloperidol, Chlorpromazin, Chlorprotixen, Klozapin, Melperon, Olanzapin, Paliperidon, Quetiapin, Risperidon, Sulpirid, Tiaprid, Ziprasidon, Zotepin.