Klinická toxikologie - AGELLAB

Laboratoř farmakologie a toxikologie

Klinická toxikologie

V oboru klinická toxikologie poskytujeme komplexní služby analýzy xenobiotik v biologickém materiálu.

Z těkavých toxikologicky významných látek vyšetřujeme:

 • Ethanol,
 • Methanol,
 • Toluen.

Imunochemický toxikologický screening:

orientační vyšetření přítomnosti omamných a psychotropních látek v biologickém materiálu. Vyšetřujeme následující parametry:

 • Amfetaminy (pervitin, amfetamin, extáze aj.),
 • Opioidy (kodein, morfin, 6-monoacetylmorfin, aj.),
 • Substituční opioidy (methadon, buprenorfin),
 • Tramadol,
 • Benzodiazepiny,
 • Barbituráty,
 • Tricyklická antidepresiva,
 • LSD a jeho metabolity,
 • Kokain a jeho metabolity.

Konfirmace screeningového nálezu

Imunochemické metody pro analýzu přítomnosti návykových látek v biologickém materiálu mají výhradně postavení nespecifických a orientačních kvalitativních metod. Pozitivní nález imunochemického toxikologického vyšetření lze hodnotit vždy jen jako suspektní a pro definitivní potvrzení přítomnosti konkrétní návykové látky se vyžaduje potvrzení s použitím přísně specifické chromatografické metody. Tento postup je v souladu s doporučeními mezinárodních i národních odborných společností. V současnosti jsou upraveny požadavky na postup toxikologických vyšetření pro analýzu návykových látek mimo jiné Metodickým pokynem ve Věstníku MZ ČR, částka 9, s. 2.

V případě podezření na zneužití látek z uvedených skupin OPL se provádí v první fázi vyšetření orientačním imunochemickým screeningem, které s vysokou mírou pravděpodobnosti odhalí přítomnost některé z látek uvedených skupin. Na toto orientační vyšetření by měla vždy navazovat přesná identifikace zneužité/užité noxy přísně specifickou (obvykle chromatografickou) metodou – tedy konfirmace orientačního nálezu.

Smyslem této konfirmace je vyloučit případný falešně pozitivní nález orientačního screeningového vyšetření, který může být způsoben například přítomností vysoké koncentrace některého běžně užívaného léčiva v biologickém materiálu a dále přesně identifikovat látky, které byly zneužity.

Systematický průkaz xenobiotik v biologickém materiálu

V případech podezření na intoxikaci jinými látkami, než z výše uvedených skupin omamných a psychotropních látek, provádíme systematický průkaz extraktivních nox v biologickém materiálu. V praxi se jedná o případy otrav (náhodných, suicidiálních, iatrogenních, pracovních atd.). Užitou noxou pak mohou být různá léčiva, některé přírodní látky (např. tropanové alkaloidy), pesticidy apod. V řadě případů intoxikací léky pak lze vyšetření výhodně doplnit o stanovení hladiny tohoto léčiva v krvi.

Paracetamol: Paracetamol je toxikologicky velmi významným léčivem a intoxikace vysokými dávkami nebo v kombinaci s alkoholem vykazuje významné riziko hepatotoxicity.

Doplňující vyšetření abúzu alkoholu

 • CDT: za všeobecně uznávaný marker chronického abúzu ethanolu je dnes považován karbohydrát-deficientní transferrin (CDT), ideálně v kombinaci se stanovením katalytické aktivity γ-glutamyltransferázy (GGT) a středního objemu erytrocytů (MCV).
 • Ethylglukuronid: minoritní metabolit ethanolu, parametr vhodný pro kontrolu abstinence.

Kotinin: metabolit nikotinu, kontrola abstinence kouření tabáku.